PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
De besloten vennootschap Van Keulen Techniek B.V., gevestigd te (5482ET) Schijndel aan de Broekkantsedijk 25, vertegenwoordigd door de heer F.A.T. Broeren, is verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de betrokkenen die onze website bezoeken, onze diensten afnemen en van de betrokkenen die bij ons solliciteren. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en zorgen ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op https://www.vankeulentechniek.nl/. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 juni 2019.

Artikel 2. Persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.
Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, je jezelf inschrijft op onze vestiging of je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
We kunnen ook gegevens van jou verzamelen indien jij deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat jij geïnteresseerd zou zijn in zakelijke dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om gebruik te maken van onze dienstverlening conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze privacyverklaring. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.
De persoonsgegevens die wij van jou verwerken in het kader van onze dienstverlening is voor een deel verplicht, zodat wij onze dienstverlening ter beschikking kunnen stellen. In het geval dat het gaat om aanvullende gegevens welke voor ons wenselijk zijn om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, zullen deze gegevens ook worden bewaard. Deze aanvullende gegevens kunnen ook worden gevraagd om te voldoen aan eventuele specifieke vragen of verplichtingen vanuit onze opdrachtgevers. Indien u gegevens aan ons verstrekt, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de relevantie van deze gegevens.

Wij verzamelen en bewaren de volgende gegevens van jou:
Voor- en achternaam;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
Andere contactgegevens;
E-mailadres;
Bedrijfsnaam;
Uittreksel KvK (indien van toepassing);
Factuuradres
In het geval van een arbeidsverhouding en jij voor Van Keulen Techniek B.V. gaat werken/werkt/hebt gewerkt, worden de navolgende aanvullende gegevens gevraagd:
 Nationaliteit;
Burgerservicenummer;
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Identiteitsbewijs;
Curriculum vitae (indien van toepassing);
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.


Artikel 3. Bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens van jou. 


Artikel 4. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst;
Doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie, nadat je hier toestemming voor 
hebt gegeven middels een zogenaamd opt-in akkoord;
Om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de 
overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van 
interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
Garanties en onderhoud;
Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificeringen;
Beveiliging en optimalisering van de website (bijv. voor het vastleggen van IP-adressen). 
In het geval van een arbeidsovereenkomst:
Personeelsadministratie;
Voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid (training, opleiding 
en testen).

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’. In sommige gevallen zal er expliciet toestemming worden gevraagd, waardoor er tevens op basis van de grondslag ‘toestemming’ wordt verwerkt.

Artikel 5. Bewaartermijn
Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
Verzenden aanbiedingen/offertes: 7 jaar;
Telefonisch contact: 2 jaar;
Informeren over wijzigingen van diensten: 7 jaar; 

Administratie B.V.: wettelijke bewaartermijn, denk aan:

Debiteuren-encrediteuren:7jaar;
Voorraadadministratie:7jaar; 

In- en verkoopadministratie: 7 jaar; Deloonadministratie:7jaar;
E-mails welke betrekking hebben op de bedrijfsvoering: 7 jaar.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen, waaronder de bewaartermijnen zoals bepaald door de Belastingdienst.

Artikel 6. Delen met derden
Wij verstrekken jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Artikel 7. Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.
Indien je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Artikel 8. Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Wil je van bovenstaande rechten gebruik maken, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 9. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Iedere persoon die bij ons werkzaam is en toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.
In het geval wij gebruik maken van de diensten van derden, maken wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Artikel 10. Cookies
Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de website beter te laten functioneren en om het gebruik van de website makkelijk te maken. 

De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Van Keulen Techniek of die van een derde hostingpartij.

Artikel 11. Wijzigingen
Wij zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan om van tijd tot tijd onze website in de gaten te houden voor de meest recente versie. 


 

Neem contact met ons op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Postbus 235, 5480 AE Schijndel

073 - 7200991